top of page
Solar Panels Technician

Solenergi i korthet

En solenergipark är ett markbaserat och nätanslutet solcellssystem som producerar solel. Ett stort antal solpaneler som omvandlar solens strålar till solel monteras upphöjt från marken på stativ och vinklas mot söder, eller mot öst/väst. Stativen gör det enkelt att återställa marken när anläggningen avvecklas.

Marken där solcellsparken står kan användas för till exempel fårbete eller slåtter, det pågår även försök med att låta kor beta runt de monterade solcellerna men det ställer extra krav på valet av ställning. De blommande växter vi sår på marken bidrar till att stärka den biologiska mångfalden och gynnar särskilt våra kraftigt hotade pollinerande insekter. Det finns tidiga rapporter som pekar på att närliggande åkermark gynnas särskilt av den ökande mängden pollinerare som en solcellspark bidrar till.

Image by Evgeniy Alyoshin

Solenergiprojekt

Att anlägga och driva en solcellspark görs i följande övergripande steg:

1

Analys av markområdet och anslutningsmöjligheter, vi tittar på en design och lösning som passar markägare och solparken, vi tecknar även ett arrendeavtal

Tillståndsansökan samt dialog med elnätsbolag, länsstyrelsen, kommuner och grannar, vi undersöker tillfartsvägar och eventuell bygglovsansökan

skickas in

2

När avtal, tillstånd och finansiering är klart så startas projektet, vi upphandlar entreprenad, byggnation och driftsättning tillsammans med lokala företag

3

4

Vi tar Solparken i drift och ansvarar för driften under hela anläggningens livslängd, vi hanterar löpande underhåll och service i 40 år

5

När vi når slutet på parkens livslängd görs en avveckling där vi ansvarar för demontering, återställning av marken samt för att så mycket som möjligt av parken återvinns

bottom of page