top of page
shutterstock_83849890 web.png

Vi behöver er hjälp

Som markägare är ni en nyckelperson i vår satsning på lokal energiproduktion. Vi är beroende av att hitta och engagera markägare som kan erbjuda mark för etablering av energilager, solcellsparker och vindkraftparker. 

 Även om intresset för förnybar energi är större än någonsin finns det än så länge få stora vind- och solenergiparker i Sverige. Här finns en outnyttjad potential för oss som företag att göra satsningar på hållbar grön el och en möjlighet för er som markägare att bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Genom att upplåta mark till oss får ni en lång och stabil intäkt samtidigt som ni är med och bidrar till att utöka produktionen av ren förnybar el. Ett arrende för energilager löper normalt på 15 år och för solpark löper normalt på 45 år och en indexerad, årlig och konkurrenskraftig arrendeavgift utgår från etableringsdagen. Efter arrendetidens utgång demonteras anläggningen och marken återställs till ursprungligt skick. Det finns även möjlighet att behålla markens utformning för fortsatt bete/slåtter eller omvandling till åkermark.  

Ni som markägare har möjligheter att påverka hur anläggningen ska byggas och vad vi inom området ska ta hänsyn till. Genom att arrendera ut mark för energilager, solcellspark eller vindkraftpark får ni en möjlighet att öka dina inkomster från marken utöver jord- och/eller skogsbruk, med god och stabil inkomst under lång tid. Vi hanterar naturligtvis alla myndighetskontakter och kostnader.

För ett energilager krävs det olika stora markytor beroende på energilagrets storlek enligt nedan:

4 MW ca 450 m2 (15m x 30m)

20 MW ca 6600 m2 (60m x 110m)

En solpark upptar en större yta och för att vi skall kunna etablera en solpark krävs ca 10 hekter mark.

shutterstock_431149849 web.png

Vårt ansvar för mark och miljö

Vi tar ansvar för att ytterligare förstärka förutsättningarna för till exempel pollinerare, fåglar och fladdermöss genom att inom området för våra solenergiparker uppföra insektshotell, holkar, buskage mm. Vi ser även till att befintlig våtmark behålls samt att eventuell markavvattning sker på ett sätt som främjar vattenlevande djur och insekter med till exempel anläggning av dammar.

Vi har fullt ansvar för marken som arrenderas, bland annat ser vi till att det är städat och ser snyggt ut, att täckande buskar trimmas och att ängsmark slås. Ni som markägare informeras om befintliga ledningar, kablar etc som kan finnas i marken.

Marken som används för solelsproduktion kommer med största sannolikhet att ha  bättre värde efter arrendetiden är slut. Både för att den enkelt kan användas för ny produktion av solel, men också för att jorden mest troligt, efter att ha legat i träda, kommer lämpa sig bättre för jord/skogs/betesmark än tidigare om man väljer att inte etablera en ny solcellspark.

bottom of page