top of page
Old Industrial Machinery

Är ni en stor elförbrukare?

Många företag upplever just nu en ökande elkostnad, speciellt inom industrisektorn där energikrävande processer är en nödvändighet och effektivisering tar lång tid att genomföra.

Samtidigt blir det mer och mer betydelsefullt att ha en stark miljöprofil när kunder ställer högre krav på företagens hållbarhetsarbete. 

 För att möta utmaningarna på elmarknaden har industrin under senare år i allt högre utsträckning börjat utnyttja PPA-avtal  (Power Purchase Agreement). PPA-avtal ger företagen ett bra sätt att hantera pris- och volymrisker med god långsiktighet. Avtalen för även med sig gröna värden, både för investerare, och köpare samt stärker företagens miljöprofil.

Dessa avtal binder köpare och säljare under en bestämd tidsperiod till ett visst pris och viss volym från ett specifikt kraftslag eller till och med specifika elproduktionsanläggningar. Avtalen förknippas ofta med långtidskontrakt, uppåt 10 år eller längre, men kan även gälla kortare avtalsperioder på några år.

Genom att teckna PPA-avtal med oss som pruducent av ren förnybar energi kan ni som företag både dra nytta av fördelarna med att konsumera el från förnybara energikällor och skydda er mot prissvägningar på marknaden med skenande elpriser. PPA-avtal ger även oss som producent ökade möjligheter att göra ytterligare investeringar för att långsiktigt säkra productionen av grön el. Det gynnar alltså er som företag både kortsiktigt och långsiktigt.

Vi förbered just nu för nyetablering av flera solenergiparker där ni som företag har möjlighet att genom PPA-avtal få en stabil, kostnadssäkrad eltillgång. Kontakta oss gärna så kan vi berätta mer om hur vi tillsammans kan minska er elkostnad och samtidigt bidra till lägre koldioxidutsläpp och mindre klimatpåverkan.

bottom of page